Denetim Standartları


Denetim standartları, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin mesleki faaliyetlerini yerine getirirken kişisel ve mesleki yönden sahip olması gereken nitelikleri ve uyulması gereken genel ilke ve kuralları ifade eder.

Amaç

Denetimin amacına uygun şekilde, etkin, verimli, uygulama birliği içinde ve etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin etmek.

-Denetimin sonuçlarının adil ve güvenilir olmasını sağlamak.
-Sorunların çözümü ve iyi yönetişim konularında idareye rehberlik etmek.
-Görevlerin başarılma ölçütlerini tespit ederek üst yönetimi bilgilendirmek ve çözüm önerileri sunmak.
-Personelin performansını ve sorumluluklarını ortaya koymak, başarılı personeli üst yönetime tanıtmak.
-Görev alanındaki usulsüzlük ve yolsuzlukları önlemek, incelemek, araştırmak, soruşturmak ve yetkili birimlere gereğinin yapılması için bildirmek.
-Kamu yararına hizmet etmek.

Kapsam

Denetim standartları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince yerine getirilen teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve diğer görevlerin tamamında uygulanır.
 
Denetimin Genel Standartları

Mesleğe Girişte Gerekli Nitelikleri Taşımak: Gümrük ve Ticaret Müfettişinin mesleğe kabulünde müfettişlik mesleği açısından önem taşıyan liyakat, temsil ve muhakeme yeteneği, kendine güven gibi özellikler de aranır.

Mesleki Yetkinlik: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, üst düzey bir mesleki yetkinliğe ve meslek onuruna sahiptir. Gümrük ve Ticaret Müfettişi, görevi süresince "hak" ve "doğrunun" tespitinde yasalar ve meslek ilkeleri çerçevesinde çalışır, meslek onurunu korumaya azami özen gösterir.

Mesleki Özen ve Titizlik: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, görev yaparken titizlikle hareket eder, mesleki özen ve titizliğe uygun biçimde çalışır. Gümrük ve Ticaret Müfettişi, görevi süresince kendini geliştirmek ve yenilemekle ödevlidir.

Mesleki Bilinç ve Sorumluluk: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, belirli bir bilinç ve olgunluk düzeyini temsil eder, kişisel özellikleri ve mesleki donanımı üst düzeydedir. Görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.