Etik İlkeler


Etik ilkeler Gümrük ve Ticaret Müfettişliği mesleğinin olmazsa olmaz kurallarıdır. Doğruyu tespit etme faaliyeti olan denetim, her meslekten daha çok etiğe uymak ve özümsemek zorundadır. Bu nedenle müfettişler özellikli kurallara tabidir.

Gümrük ve Ticaret Müfettişi, etik ilkelerin mesleki güvenilirliğin ve mesleki kimliğin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu bilir ve mesleki etik ilkelere riayet eder.

Tarafsızlık ve Nesnellik: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, görevini yaparken tarafsız ve nesnel olmak zorundadır. Siyasi, idari, sosyal, kültürel ve benzeri etkilerden uzak durur. Hiçbir şekilde tarafsızlığına gölge düşürmez. Önyargısız hareket eder, görüş, değerlendirme ve kanaatlerinde mesleki kariyerinin gerektirdiği nesnellik ve ölçülülük ilkesine uyar.

Adil Olma: Gümrük ve Ticaret Müfettişinin, denetim görevi nedeniyle adil olması, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin gerçekleştirilmesi yönünde çaba göstermesi mesleki tanımın gereğidir.

Eşitlik: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, görevini yaparken herkese eşit muamele eder, kişisel tercih kullanmaz, din, dil, ırk, cinsiyet, uyruk, ekonomik ve sosyal durum, siyasal görüş ve benzeri farklılıkları gözetmeksizin görevini yerine getirir. Herhangi bir kişi, topluluk ya da kuruma yönelik önyargılı, kayırıcı ve dışlayıcı bir muamelede bulunmaz.

Dürüstlük ve Güvenilirlik: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, her şeyden önce dürüst ve güvenilir kişidir. Görevini yaparken sorumluluk bilinciyle hareket eder. Mesleğin saygınlığını ve güvenirliliğini zedeleyen tavır ve davranışlar içinde bulunmaz, bu anlama gelebilecek ilişkilerden kaçınır.

Çıkar İlişkilerinden Kaçınma: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, her türlü çıkar ilişkisinden uzak durur. Çıkar çağrışımları yapılabilecek davranışlardan kaçınır, mesleğin ilkelerini korumaya özen gösterir.

Hediye Kabul Etmeme İlkesi: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, iş ilişkileri kapsamında miktar ve değerine bakılmaksızın herhangi bir şekilde hediye ve benzeri bir şey kabul etmez.

Örnek Olma: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, davranışları, bilgi ve kültürü ile örnek teşkil eden kişidir.

Sosyal Davranış: Gümrük ve Ticaret Müfettişi, denetim faaliyetini yerine getirirken, muhataplarına karşı meslek onur ve etiğine uygun bir biçimde; makul, tutarlı, saygılı ve nezaketli bir davranış göstermeye özen gösterir. Bu anlamda keyfi, aşağılayıcı, onur kırıcı, rencide edici ve benzeri hareket ve davranışlardan kaçınır.