Görevlerin Yönetimi, Kalite Kontrol StandartlarıPaylaşıma Dayalı Yönetim Anlayışı

İşlemlerin işbirliği ve ortaklaşa yapılması, değişik görev safhalarının gözlenmesi ile görevlerin yönetimi bakımından sorunların çözümüne yönelik gerekli işlem, girişim ve önlemleri kapsar. Denetim görevinin yürütülmesi sırasında veya denetim göreviyle ilgili olarak karşılaşılan sorunların işbirliği ve ortak akıl anlayışı ile çözümlenmesi, karşılaşılan olayların sorun haline gelmeden çözüme yönelik katılım imkânlarının öncelikli olarak ele alınması ile paylaşıma dayalı yönetim anlayışını yansıtır.

Etkinlik ve Zamanlama
 
İşlerle ilgili çalışmanın hangi zaman aralığında ve hangi öncelikler gereği yapılacağının belirlenmesi, gerekli gruplandırmaların yapılması, çalışmaların dönemsel olarak izlenmesi, kalite unsurlarının öne çıkarılması, bu amaçla gerekli program ve eğitimlerin yapılmasıdır. İş yönetiminin görevli müfettişçe meslek kuralları öne çıkarılarak etkin yürütülmesinin amaçlanması, yine bu süreçte doğru amaç ve beklentilerin oluşturulması, kamu yararı öncelikli zamanlamalar yapılmasıdır.

Verimli Çalışmanın Geliştirilmesi
 
Her türlü bilginin doğru kullanılması ve analizi, denetim esnasında ortaya çıkan sorunların ortak irade ile çözülmesi, eğitim ile yönetsel faaliyetlerin geliştirilmesi ve mesleki kuralların yerleştirilmesi, mesleki gelişim ve eğilimlerin izlenmesi ve bu kapsamındaki tüm çalışmalar ile gerekli çözümlere yer verilmesi, çalışma verimini geliştirmenin gereğidir. Gümrük ve Ticaret Müfettişi, karşılaşılan sorunların çözümünde işbirliği, iletişim, bilgi akışı ve benzeri kanalları açık tutacak şekilde hareket eder.

Kalite Standartlarının Oluşturulması
 
Belirlenen standartlara, meslek ilkelerine uygunluğun izlenmesi, gerek duyulması halinde ölçümleme yapılması, ulaşılan sonuçların irdelenmesi, amaçlanan iyileştirmelere yönelim içinde olunması, değerlendirme ve geliştirmelerde bulunulması, iyileştirmeler yapılması, süreklilik içinde gözlemde bulunulması ile belirlenen prensip ve ölçülerin özümsenerek korunması, geliştirilmesi çabası içinde olunması yanında benzeri etkinliklerin bu kapsama dâhil edilmesidir.

İşbirliği ve İletişim
 
Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında veya denetim faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli uyumun sağlanması, karşılaşılan sorunların tespiti ile gerekli ve uygun çözümlerin üretilmesi, etkin bir yönetim anlayışına temel oluşturacak düşünsel yapının ortaya konulması, bu anlamda gerekli işbirliği ve anlaşma kolaylığı geliştirilmesi, ilgili düzenleme ve yönetsel gerekler kapsamında çözüm ve öneriler üretilerek hizmette etkinliklere gidilmesidir.

Çağdaş Yönetim Tekniklerinin Kullanılması

Ulusal ve uluslararası düzeyde görevle ilgili gelişmelerin izlenerek değerlendirilmesi, bilginin güncel imkânlar çerçevesinde yeniden kazanılması, gerekli yeni tekniklerin kullanılması, analiz ve çözümlemeler yapılması, yeni gelişmelerin uygulamaya konulması, verilerin kullanım ve paylaşım süreçlerine dâhil edilmesi gibi belirleyici, sonuca dönük, öngörülü çalışmalarda bulunulması şeklindeki uygulamalardır.