Raporlama İlkeleriGümrük ve Ticaret Müfettişleri, teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalara ilişkin raporlarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde düzenlerler.

Doğruluk

Denetimden amaç gerçeğin tespiti veya gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm kanıt ve belgelerin toplanarak doğru değerlendirilmesidir. Bir diğer ifadeyle toplanan veriler, yapılan değerlendirme ile varılan sonuçlar doğru olmak zorundadır.

Tarafsızlık

Raporda kullanılan biçim, dil ve ifadeler, tespit, değerlendirme ve öneriler öznelliği yansıtan, tarafsızlığı etkileyecek nitelemeler taşımamalıdır. Önyargıyı çağrıştırmayacak ve yanlış anlaşılmalara yol açmayacak, teknik ve yalın hukuki nitelemeler yapılabilir.

Nesnellik
 
Raporda somut veri ve kanıtlarlarla desteklenmeyen, çıkarsamaya dayalı, öznel değerlendirmelerden kaçınılması, yapılan yorum, analiz ve varılan sonucun nesnel bir yaklaşıma dayanması gerekir.

Tutarlılık
 
Raporun kendi içinde bütünlük arz etmesi ve çelişkisiz olması anlamına gelir.

Ölçülebilirlik
 
Mali nitelikli teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma raporlarında; karşılaştırmaya elverişli, sayısal ifade ve analizlere yer verilmesi ile genellemelerden kaçınılması gerekir.

Tamlık
 
Raporun tüm yönleriyle eksiksiz olması, açıklama gerektirmeyecek şekilde bütünsel olma ilkesidir. Bu Özellik müfettişin yetişmesinde önemli bir yeri bulunan mesleki özen ile alakalı bir nitelemedir.

Açıklık
 
Raporun işleme koyacak merciler, taraflar ve okuyan ilgililer yönünden gerektiği şekilde açık ve anlaşılır olmasıdır. Soru işaretleri oluşturacak, ilave araştırmalar gerektirecek anlatımlara, kesinlik ya da hukuki değer taşımayan belirsiz ifadelere yer verilmemesidir.

Yol Göstericilik
 
Denetimin doğru saptama ve çözüm üretme amacına yönelik olarak; raporun niteliğine bağlı yapılacak inceleme, analiz ve değerlendirmelere dayalı öneriler yanında, işlem yapacak mercilere gereken şekilde açıklayıcı olunmasıdır.

Zamana Uyarlılık
 
Raporun, herhangi bir gecikmeye mahal vermeyecek uygun zaman süresinde düzenlenmesine özen gösterilmesidir.

Öz Olmak
 
Raporun konuyla uyumlu bir hacimde olması, rapor içeriğinin öz olarak ortaya konulması, gereksiz kısalık ve uzunlukta olmaması esastır.

Üslup

Mesleki ölçü ve birikime bağlı olarak raporda uygun üslup kullanılmasıdır. Bu anlamda yalın ve anlaşılır rapor dili kullanılmasına özen gösterilmelidir. Yazım dili içerik yönünden kurallara uygun olmalıdır.