Gümrük ve Ticaret Müfettişliği

 
 

 
Müfettişlik mesleğinin, ülkemiz kamu çalışma hayatında seçkin bir yeri olmakla birlikte, Gümrük ve Ticaret Müfettişliğinin kendine has nitelikleri, köklü kurum kültürü ve 150 yılı aşkın tecrübesinin verdiği güven, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerine ayrıca saygın ve etkin bir konum sağlamaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatının yapısı itibariyle tüm Türkiye coğrafyasına yayılmış olması, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerine yurt sathında bir yetki sağlamakta ve bu yetki Türkiye Cumhuriyeti’ne giren ve çıkan bütün taşıt, eşya ve yolcular ile bunlara ilişkin gümrük işlemlerini yürüten tüm idarelerle; gözetim şirketlerinin ve firmalarının kuruluş, faaliyet ve işlemleri, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ürün ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, ticaret sicili memurluklarının faaliyet, hesap ve işlemleri, Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı şirketleri, yurtiçinde düzenlenen fuarların kuruluş ve işleyişi, umumi mağazaların hesap, işlem, varlık ve faaliyetleri, yaş sebze ve meyve toptancı hâlleri; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının koruması amacıyla piyasa gözetim ve denetimi; kooperatiflerin her türlü işlem, hesap ve mal varlıkları ile Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün görev alanına giren hususlarla ilgili inceleme, denetleme ve soruşturma yapmayı kapsamaktadır. Dolayısıyla ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatı üzerinde büyük etkileri olan işlemlerin, ülke çıkarları doğrultusunda düzgünce yürütülmesini sağlamak, Gümrük ve Ticaret Müfettişliği mesleğine milli bir ulviyet kazandırmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Müfettişliği, gerek kamu sektörü gerekse özel sektör çalışma hayatında kariyer hedeflerine ulaşabilmek adına tam bir ekol olup, meslek nedeniyle edinilecek tecrübeler dış ticaret ve denetim sektörleri başta olmak üzere, çağdaş iş yaşamında önemli birçok alana ilişkin eşsiz kabiliyetler kazanılmasına vesile olmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Bakanlığın merkez ve taşra idarelerinin teftişi, kaçakçılıkla mücadele, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, oda, borsa, kooperatif ve şirket denetimleri ile teşkilat çalışanlarına ilişkin soruşturma ve dış ticaret işlemlerinin sonradan kontrolü başta olmak üzere, birçok görev ve yetkiye sahiptir. Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, bilgi ve tecrübe edinmek amacıyla zorlu bir öğrenim sürecinden geçmekte, bu süreçte büyük çaba ve fedakârlıklar göstermektedirler; fakat yetkilerinin genişliği ve karar alma sürecindeki inisiyatif kullanabilme imkânı, mesleki tatmini de beraberinde getirmektedir.

Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin çalışma düzeni esas itibariyle, dinamik ve değişken bir mevzuatın uygulanmasının denetimi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, olayların ekonomik nedenlerinin araştırılması, kuruluş ve işleyiş yöntemlerinin düzeltilip geliştirilmesi amaçlarına yöneliktir.

Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin teftiş programları, Bakan tarafından onaylanan yıllık “Denetim Plan ve Programı” uyarınca hazırlanan teftiş programları kapsamında yapılır. Yaz teftiş programı, yaz aylarında başlayıp sonbahar aylarında bitmek üzere, genellikle 3-4 ay, hizmet süresine göre iki aya kadar inebilen bir süre içinde ve turne esasına göre uygulanır. Kış Programları Ankara, İstanbul ve İzmir Grup Merkezlerinde bulunan idarelerin teftişini kapsar. Bu teftişler dışında, Müfettişlerce yürütülmekte olan inceleme ve soruşturmalar kış ve yaz teftiş programlarına bakılmaksızın gereği yapılarak sonuçlandırılmaya çalışılır.

 
 

 

ÖZLÜK HAKLARI VE OLANAKLAR


 

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri ve Yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre “Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” içinde yer almaktadırlar.

Göreve 9. dereceden başlayan Müfettiş Yardımcıları, yeterlilik sınavında başarılı olup, Müfettişliğe atanmalarında 7. dereceye yükselirler.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, yan ödeme ve Denetim Tazminatı alırlar. Ayrıca, yurt çapında denetim yetkileri olması dolayısıyla Harcırah Kanununa göre farklı gündelik ödenir. Müfettişlerin lojmandan yararlanma imkanları oldukça yüksektir.

Müfettişler imkanların müsait olması halinde bir yıl süre ile yurt dışında inceleme yapmak üzere dilini bildikleri ülkelere gönderilirler. Bunun dışında, Bakanlığımızca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan Müfettişler iki yıllık bir süre ile lisans üstü eğitim yapmak amacıyla yurt dışına gönderilmektedirler. Ayrıca yabancı dile gereken önem verilmektedir, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Bakanlık içinde açılan kurslara katılabilmek dışında, yabancı dil öğretilen kurslara devam etmeleri halinde, kurs ücretlerinin belirlenen bir miktarı Teftiş Kurulu’nca karşılanmaktadır.

 
 

KARİYER OLANAKLARI
 

 

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde birçok kariyer imkânına sahip olup, bu imkânların ortaya çıkmasında dış ticaretin günümüzdeki ekonomik boyutu, müfettişlerin kurumsal tecrübeleri ile özyapı ve nitelikleri ve Teşkilatın sağladığı yurtdışı eğitim imkânlarının rolü büyüktür. Kariyer basamaklarının tırmanılmasında hayati öneme sahip olan birçok faktörün Gümrük ve Ticaret Müfettişliği bünyesinde toplanmış olması bir tesadüf olmayıp, 150 yılı aşkın bir tarih, gelenek ve kurum kültürüne sahip olan bu mesleğin birikimleri sonucunda doğal olarak ortaya çıkmıştır.

Yurtiçi Kadrolara Atanma :

Başta Müsteşarlık Makamı olmak üzere, birçok üst idari kademede görevde bulunmuş olan Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Gümrük ve Dış Ticaret alanında meslekleri sebebiyle doğal olarak sahip oldukları bilgi ve tecrübelerden dolayı bu alanlardaki idari kadroların kuvvetli adayları arasındadırlar.

Yurtdışı Kadrolara Atanma :

Amerika, Almanya, Rusya, Belçika, Azerbaycan ve Mısır gibi hem Dünya ticareti hem de ülkemiz dış ticaretinde büyük öneme sahip ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ile AB nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği bünyesinde Gümrük Müşavirlikleri kurulmuştur. Sayıları henüz 10 olan bu müşavirlik kadrolarının, dış ticaretin son yıllarda gösterdiği büyük gelişim nedeniyle birçok ülke nezdinde açılması planlanmakta olup, bu kadrolarda görev alacak personel arasında meslekleri gereği bir adım önde olan Gümrük ve Ticaret Müfettişleri gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla çalışma hayatlarına yurtdışında devam edebilme imkânına sahiptirler.

Yurtdışında Eğitim Olanakları:

Yeterlilik sınavını geçen her Gümrük ve Ticaret Müfettişi, yabancı dil şartını sağlamak koşuluyla, kıdem sırasına göre, iki yıl süreyle yükseköğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilir. Yurtdışındaki eğitim, yalnızca akademik bir eğitim olarak görülmemeli, yurtdışında geçirilecek iki yılın, bireyin kültürel bilinci üzerinde yapacağı olumlu etkiler de göz önüne alınmalıdır.

Yurtdışı Geçici Görev:

Yeterlilik sınavını geçen her Gümrük ve Ticaret Müfettişi, mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere, kıdem esasına göre, bir yıl süreyle yurtdışında geçici görevle görevlendirilir. Ayrıca birçok seminer ve karşılıklı çalışma programları dolayısıyla yurtdışına yapılan ziyaretlere katılmak da imkân dâhilindedir.

Mesleki Sertifikalar:

Gümrük ve Ticaret Müfettişliğinde 10. yılını tamamlayan her meslektaşımız, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavirliği sertifikalarını sınavsız alabilme hakkına sahip olmaktadır.

Özel Sektörde Kariyer Olanakları:

Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin “sonradan kontrol” görevleri nedeniyle edindikleri tecrübeler, firmaların dış ticaret açısından bağımsız dış denetiminde büyük öneme sahip olup; hâlihazırda birçok Gümrük ve Ticaret Müfettişi, uluslararası arenada güçlü yerlere sahip bağımsız denetim şirketlerinde önemli görevlerde bulunmaktadırlar.

Dış ticaret hacmimizin hızla büyüdüğü ve gelişmeye devam ettiği bir dönemde, dış ticaret düzenlemelerinin uygulayıcı kurumu olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın denetim biriminde görev yapan Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, özel sektör açısından aranan birer çalışan olmaktadırlar. Özellikle bağımsız dış denetimin, dış ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi ekonomik sektörler açısından büyük önem arz ettiği bir dönemde, söz konusu denetim şirketlerinin kalifiye eleman ihtiyaçlarının karşılamak için sarf ettikleri çabaların ve sundukları imkânların, hedefleri arasında Gümrük ve Ticaret Müfettişleri ön sıralarda yer almaktadır.