Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine Giriş

 

 

Gümrük ve Ticaret Müfettişliği mesleğine giriş, “Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı” ile başlar. Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı’na atanabilmek için açılan eleme ve meslek sınavlarını kazanmak gerekir.

Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Sınavının Esasları:

a)Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyenlerde aranacak şartlar şunlardır:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi gereğince, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı bulunmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak.

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

3. Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

4. Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına ve her türlü taşıt araçlarıyla yolculuk yapmaya elverişli olmak.

5. Yapılacak inceleme ve araştırmada, gerek sicil gerekse tutum ve davranış yönünden Gümrük ve Ticaret Müfettişliği özyapı ve niteliklerini taşıdığı saptanmış bulunmak.

6. Sınava en çok iki defa katılmış olmak. (İkiden fazla girilmesi mümkün değildir.)

Sınava katılmak isteyenlerin gazetelerde yayınlanacak ilanlarda belirtilen süre içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na iş ve oturma adreslerini gösteren bir form dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir.

b)Sınav

ÖSYM tarafından yapılan “Kamu Personeli Seçme Sınavı”na katılan adaylar içinden Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca belirlenip ilan edilecek puanı alan kişiler meslek giriş sınavına tabi tutulur.
 
Meslek Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.
 
Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:
 
- MALİYE VE EKONOMİ GRUBU:
          -Maliye politikası,
          -Vergi hukuku,
          -Kamu gelirleri ve giderleri,
          -Bütçe ve kamu borçları,
          -Mikro ve makro ekonomi,
          -Para-banka teorileri,
          -İşletme ekonomisi.
          -Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,
 
- KAMU HUKUKU GRUBU:
          -Anayasa hukuku,
          -İdare hukuku,
          -Ceza hukuku,
          -Ceza muhakemesi hukuku.
 
- ÖZEL HUKUK GRUBU:
          -Ticaret hukuku,
          -Borçlar hukuku,
          -Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç).
 
- MUHASEBE GRUBU:
          -Genel muhasebe,
          -Şirketler muhasebesi,
          -Mali analiz ve teknikleri,
          -Ticari hesap.

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, tam numara on sayılarak her gruptan beşten aşağı not almamak gerektiği gibi, tüm derslerin ortalama notunun da 6.6’yı doldurmuş bulunması gerekir.

Sözlü sınav, yukarıdaki maddelerde belirtilen gruplardan yapılır. Bu sınavda da başarılı olabilmek için her gruptan 5’ten aşağı not alınmaması ve tüm derslerin ortalamasının da en az 6.6 olması gerekir.

Sözlü sınavda da başarılı olmak koşuluyla, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ortalaması başarı derecesini belirtir.

Yarışma sınavını kazanmış olanlar, başarı derecelerine göre, Bakanlıkça Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı olarak atanırlar.
 
Dış ticaretin ekonomik faaliyetler içindeki payı ve ağırlığının günden güne arttığı ülkemizde, köklü gelenekleriyle çağın gereklerini bağdaştırarak kendini yenileyen ve geliştiren bir Teftiş Kurulu üyesi olmak, sizlere saygın bir kariyer ve gelecek kazandırırken, Kurulumuz da sizlerle daha da güçlenip gelişecektir.