İstatistikler

REHBERLİK VE DENETİM FAALİYETLERİ

 
Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince yürütülen inceleme/soruşturma/teftiş kapsamındaki işlerin konusunu genelde, ithalat/ihracat işlemleri yolsuzluğu, akaryakıt kaçakçılığı, dahilde işleme rejimi yolsuzluğu, kıymet yolsuzluğu, otomobil, elektronik eşya, sigara kaçakçılığı, haksız mal edinme, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, ürün ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, ticaret sicili memurluklarının faaliyet, hesap ve işlemleri, Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı şirketler, yaş sebze ve meyve toptancı hâlleri ile ilgili inceleme ve denetimler; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla piyasa gözetim ve denetimi ile kooperatiflerin her türlü işlem, hesap ve mal varlıklarının incelenmesi oluşturmaktadır.

2014 yılında:
-Teftiş Programı kapsamında 54 idare teftişe alınmıştır.
-Cari Denetimler kapsamında 61 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin iş ve işlemleri ile 98 Gümrük Müşavirinin iş ve işlemleri 35 Gümrük ve Ticaret Müfettişince cari denetime alınmıştır.
-Firma iş ve işlemlerinin sonradan kontrolü kapsamında toplam 325 firmanın işlemlerinin denetiminde 146 Müfettiş görevlendirilmiştir.
-Oda-Borsa, Esnaf Kuruluşları, Bankalar ve Ticaret İl Müdürlükleri olmak üzere ticaret alanında faaliyet gösteren toplam 30 kurum-kuruluş denetime alınmış ve bu kapsamda 60 Müfettiş görevlendirilmiştir.

2015 yılında:
-Önceki yıllardan devreden işlerle birlikte 1138 inceleme ve soruşturma sürmektedir.  
-Teftiş Programı kapsamında 71 idare ile Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatını oluşturan 5 Gümrük Müşavirliği ve 1 Gümrük Ateşeliği teftişe alınmıştır.
- 2015 yılı Sonradan Kontrol Programı çerçevesinde 311, Plandışı Sonradan Kontrol Kapsamında 517 olmak üzere toplam 828 adet şirketin dış ticaret ve gümrük işlemleri denetime alınmıştır.
-27 Banka ve Finansal Kuruluş, 23 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 1 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği, 21 Kooperatif, 35 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 2 Tarım Satış Kooperatifi, 3 Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 25 Esnaf Odası, 15 Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 1 Esnaf Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü, 5 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 6 TESK’e bağlı Federasyon, 11 Ticaret İl Müdürlüğü, 17 Personel, 82 Ticaret Şirketi (47 Şirket, 29 Otomotiv Şirketi, 6 Telekomünikasyon İletişim Şirketi), 11 Ticaret Borsası, 10 Ticaret Odası, 4 Sanayi Odası, 7 Toptancı Hali, 8 Ticaret Sicil Müdürlüğü, 16 Ticaret Sanayi Odası ve 8 Diğer Birim (Bakanlık İdari Birimleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Sektörel denetimler vb.) denetlenmiştir.
Öte yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve Birliğin yüzde elliden fazla hisseye sahip olduğu iştiraklerinin son 5 (beş) yıllık faaliyet, hesap ve işlemleri de incelenmiştir.
 - Müfettişlerimizin çalışmalarında verimliliği artırmak ve standart belirlemek amacıyla; İnceleme Araştırma ve Soruşturma Rehberi; Sonradan Kontrol Rehberi; Gümrük Teftiş Rehberi ile Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur:

2016 yılında:
-2016 yılı Sonradan Kontrol Programı çerçevesinde 300, Plandışı Sonradan Kontrol Kapsamında 149 olmak üzere toplam 449 adet şirketin dış ticaret ve gümrük işlemleri denetime alınmıştır.
-4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde sayılan şartlara uygunluğunun denetimi açısından 172 antrepo, eşzamanlı olarak denetime tabi tutulmuştur.
-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan eşya ve araçların teslim edildiği 14 yeddiemin deposu ve kayıtları da incelemeye alınmıştır.
-Teftiş Grubu bünyesinde 141 gümrük idaresi ile 12 ticaret il müdürlüğü teftişe alınmıştır.
-2016 Yılı içerisinde; 13 Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 9 Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği, 1 Tarım Satış Kooperatifi, 6 Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 46 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 21 diğer kooperatif türü, 51 Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 2 Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu, 9 Ticaret Odası, 4 Sanayi Odası, 16 Ticaret ve Sanayi Odası, 8 Ticaret Borsası, 12 Toptancı Hali, 7 Ticaret Sicil Müdürlüğü, 99 Ticaret Şirketi, 23 Ticaret İl Müdürlüğü, 20 Personel, 14 Belediye ve 4 Diğer Birim denetlenmiştir.

2017 yılında:
-Teftiş Grubu bünyesinde 2017 yılında 60'ı gümrük idaresi; 30’u ticaret il müdürlüğü olmak üzere toplam 90 idare teftişe alınmıştır.
-2017 yılı Sonradan Kontrol Programı çerçevesinde 250, Plan Dışı Sonradan Kontrol Kapsamında 59 olmak üzere toplam 309 adet şirketin dış ticaret ve gümrük işlemleri denetime alınmış; 257’sinin Sonradan Kontrol işlemleri tamamlanmıştır.
-70 Esnaf Odası, 11 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 53 Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 3 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 38 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 3 Tarım Satış Kooperatifi, 1 Tarım Satış Kooperatifleri Birliği,  31 diğer Kooperatif, 30 Ticaret İl Müdürlüğü, 4 Sanayi Odası, 7 Ticaret Borsası, 3 Ticaret Odası, 8 Toptancı Hali, 5 Ticaret Sicili Müdürlüğü, 6 Ticaret ve Sanayi Odası, 127 Şirket (Tüketici Mevzuatı çerçevesinde 10 Mesafeli Satış, 7 Ön Ödemeli Konut Satış, 1 Paket Tur Sözleşmesi, 8 Devre Tatil, 31 Piramit Satış, 5 Satıcı ve Sağlayıcılar ve 65 Diğer Şirketler) ve 38 diğer (35 Personel, 1 Yemekhane, 1 Misafirhane,1 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Onayı Denetimi) denetime alınmıştır.-Sonradan Kontrol Programı çerçevesinde 250, Plan Dışı Sonradan Kontrol Kapsamında olmak üzere toplam 58 adet şirketin dış ticaret ve gümrük işlemleri denetime alınmıştır.

2018 yılında:
Sonradan Kontrol Programı çerçevesinde 250, Plan Dışı Sonradan Kontrol Kapsamında olmak 52 üzere toplam 302 adet şirketin dış ticaret ve gümrük işlemleri denetime alınmıştır.                             
Teftiş Grubu bünyesinde 25 gümrük idaresinin iş ve işlemleri teftiş edilmiştir.
Bakanlığımızca gümrük kapılarında sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli kılınması ve yasal ticaretin kolaylaştırılması anlayışı içerisinde gümrük işlemlerinin hızlı ve aksatılmadan tamamlanmasına yönelik olarak: Görevli personelin birbirleriyle, diğer kurumlar ve mükelleflerle olan ilişkilerinin; gümrük kapılarının fiziki altyapı, üstyapı, personel ve araç gereç durumlarının; gümrük iş ve işlem süreçlerinin gözlemlenerek;
-Gümrük idaresinden kaynaklanan sebeplerle yasal ticaretin yavaşlamasına sebebiyet veren durumların belirlenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi,
-Kaçakçılık yöntemleri ve suç teşkil eden fiiller ile daha etkin mücadele edebilmek için gerek bölgesel gerekse merkezi düzeyde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,
-Varsa olumsuzlukların, eksikliklerin ve mevzuata aykırılıkların tespiti ile bunların ortadan kaldırılmasını teminen mevzuatta yapılması gerekli görülen değişiklikler dahil olmak üzere çözüm önerileri getirilmesi amaçlarıyla;
Şubat ve Kasım aylarında toplam 21 gümrük idaresinde Cari Denetim yapılmıştır.
17 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 23 Kooperatif, 18 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 69 Esnaf Odası, 14 Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 11 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 1 İl Müdürlüğü, 13 Personel, 160 Şirket, 11 Ticaret Borsası, 5 Ticaret Odası, 1 Deniz Ticaret Odası,  1 Ticaret Sicil Müdürlüğü, 13 Ticaret Sanayi Odası, 3 Sanayi Odası,7 Toptancı Hali, 1 Tarım Satış Kooperatifi, 1 Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 7 MASAK, 1 Esnaf Odası Federasyonu, 1 Tüketici Hakem Heyeti denetime alınmıştır.

 

 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Yürütülen Denetim Faaliyetleri
 
  Teftişe Alınan İdareler 
 
Yılı

Gümrük idaresi

Gümrük Muhafaza idaresi

TASİŞ idareleri
Ticaret İl
Müdürlüğü

Toplam
2003 32 29 -   61
2004 43 40 -   83
2005 90 81 -   171
2006 61 59 -   120
2007 63 50 8   121
2008 67 61 3   131
2009 14 14 -   28
2010 102 99 1   202
2011 130 88 10   228
2012 78 18 15   111
2013 31 - -   31
2014 48 - 6   54
2015 65 - 6   71
2016 115 17 8 12 152
2017 48 12 - 30 90
  2018 25 - - - 25
Toplam 1012 568 57 42 1679
 
 
 
 
 
Sonradan Kontrol Programı kapsamında denetime alınan firma sayısı


 
Yılı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Firma Sayısı 485 338 361 400 350 325 311 300 250 250
 

 
Yapılan inceleme/ soruşturma ve teftiş sonucu 2002-2010 yıllarında düzenlenen raporlar


 
 
 
 
 Yılı

Soruşturma Raporu

 
 
Ön İnceleme Raporu

 
 
Basit Rapor

 
 
Cevaplı Rapor


 
Aklama Suçu
İnceleme Raporu

 
 
Toplam
DGM ve CB Müsteşarlığa
Kasım/2002
2003
626 7 11 237 241 - 1122
2004 210 2 21 322 327 - 882
2005 148 3 15 342 490 - 998
2006 184 - 12 315 396 - 907
2007 203 - 21 338 426 5 988
2008 185 - 21 321 387 22 914
2009 150 - 26 317 250 20 743
2010 130 - 29 487 677 17 1323
Toplam 1836 13 156 2679 3194 64 7877
 
 
 
 
Değişen mevzuat ve birleşen birimler sonrası 2011-2018 yıllarında yapılan inceleme/ soruşturma ve teftiş sonucu düzenlenen raporlar
                                                                                                         
 
 
 
RAPOR TÜRÜ

2011
 
2012 2013 2014 2015 2016  2017  2018
Soruşturma Raporu 161 428 291 329 382 367 391 401
Ön İnceleme Raporu 42 39 33 73 144 69 31 48
Basit Rapor* 29 0 0 0 0 0 0 0
Genel Durum* 260 127 0 0 0 0 0 0
Teftiş Raporu 0 0 29 54 50 138 60 25
İdari Soruşturma Raporu 67 161 118 149 162 179 132 112
Teklif Raporu* 20 72 0 0 0 0 0 0
İnceleme Raporu 180 752 799 811 767 938 772 913
Cevaplı Rapor 528 587 300 444 395 695 429 279
Sonradan Kontrol Raporu 0 141 374 452 664 602 362 360
Yükümlülük İhlali İnc.Raporu 22 1 7 13 1 0 19 0
Yükümlülük Uyumu Dnt.Raporu 0 4 4 4 2 8 8 0
Aklama Suçu İnceleme Raporu 14 12 8 9 1 5 16 5
Toplam 1294
1746**
2324 1963 2338 2568 3001 2220 2143
                                                                                                                 *Bazı rapor türleri yapılan düzenlemelerle isim değiştirmiştir.
                                                                                                                 **Birleşen birimlerce türü belirsiz 452 rapor daha düzenlenmiştir.


 
Düzenlenen Soruşturma Raporları ve Cevaplı Raporların mali boyutu (TL)*

 

Yılı

Mali Boyutu
2002 841.786.552
2003 1.204.573.567
2004 3.294.685.433
2005 2.214.150.374
2006 357.764.606
2007 1.225.918.629
2008 8.914.323.515
2009* 661.605.435
2010** 43.900.960
2011 619.273.034
2012 658.234.543
Toplam 20.036.216.648
 
                                                                                                  *  2009 Yılı TL değerleridir.
                                                                                                                                  ** Salt denetim ve sonradan kontrol yöntemiyle tespit edilen ek tahakkuk miktarıdır. 

Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince Yapılan Çalışmalar Sonucunda: 
2013 Yılı içerisinde,
- Yaklaşık 151.537.287 TL değerinde vergi
(gümrük vergisi, katma değer vergisi, dampinge karşı vergi vb.)
- Yaklaşık 251.815.901 TL değerinde ceza; ek olarak tahakkuk ettirilmiştir.

2014 Yılı içerisinde,
-Yaklaşık 352.330.227-TL vergi (gümrük vergisi, katma değer vergisi, dampinge karşı vergi vb.)
- Yaklaşık 993.459.352.-TL ceza (gümrük ve tüketici mevzuatı kapsamında) ek olarak tahakkuk ettirilmesi teklif edilmiştir.

2015 Yılı içerisinde,
-Yaklaşık
 796.374.749.-TL vergi (gümrük vergisi, katma değer vergisi, dampinge karşı vergi vb.)
- Yaklaşık 1.210.872.664.-TL ceza (gümrük ve tüketici mevzuatı kapsamında) ek olarak tahakkuk ettirilmesi teklif edilmiştir.

2016 Yılı içerisinde,
-Yaklaşık 1.314.695.168.- TL vergi (Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Dampinge Karşı Vergi vb.)
-Yaklaşık 11.225.510.434.-TL ceza (4458, 6102, 6502 ve 5957 sayılı Kanunlar mevzuatı kapsamında) ek olarak tahakkuk ettirilmesi teklif edilmiştir.
 

2017 Yılı içerisinde,
-Yaklaşık 989.931.890 TL vergi (Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Dampinge Karşı Vergi vb.)
-Yaklaşık 1.296.750.195 TL ceza (4458, 6102, 6502 ve 5957 sayılı Kanunlar mevzuatı kapsamında) ek olarak tahakkuk ettirilmesi teklif edilmiştir.

 
Kadro Durumu 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
 
31.12.2018 itibariyle
Başmüfettiş Sayısı 42 190 209 232 242 228 220 212 226
Müfettiş Sayısı 57 110 104 134 145 145 135 108 112
Müfettiş Yrd. Sayısı 14 91 62 52 62 69 64 46 50
Toplam 113 392 375 418 449 442 419 366 388