Başkanın Mesajı

Değerli internet kullanıcısı;

Denetlemenin gayesi, düzeltme amacıyla kusurları göstermek, bunların tekrarına engel olmak ve bu sayede eylem ve işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesini ve kamu kaynaklarının korunmasını rehberlik anlayışıyla sağlamaktır.

Denetim başlı başına bir amaç değil, devletin daha iyi bir kamu yönetimi kurabilmesi ve vatandaşına daha iyi kamu hizmeti sunabilmesi için bir araçtır. Denetim, mali yasalara uygunluk, etkinlik ve iktisadilik ilkelerine uyulmaması halinde, bu duruma dikkat çekilmesini sağlayan devlet yapısı içinde olması gerekeni gösteren bir sistemdir.

Denetimin zamanında yapılması halinde, suçlu olanların sorumluluğunun saptanması, zararın giderilmesi ve sonradan ortaya çıkma ihtimali olan hataların engellenmesi mümkün olabilecektir.
 
Geneli itibariyle ülkemizdeki yolsuzluk olaylarına bakıldığında, daha çok yasal sapmalar yoluyla karşılıklı çıkar alışverişinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Yolsuzluğun topluma getirdiği ekonomik kayıpların yanında, sosyal yönden de topluma maliyeti bulunmaktadır. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin, ülke yönetimine egemen olmasının engellenmesi, kamu yönetiminin yozlaştırılması, ekonomik kalkınmanın duraklatılması, toplumun ahlaki temellerinin bozulması gibi toplumun huzur ve refahını engelleyen unsurlar yolsuzlukla ilintilidir.

Denetim, yolsuzluğun yukarıda sayılan olumsuz etkilerini önlemek maksadıyla yasal, mali ve kurumsal çatının güçlendirilmesine destek olmakta ve yolsuzluğu önlemeye dönük yasal ve yönetsel yapıların oluşturulmasına katkıda bulunmakta, kuralların ve yasaların uygulanmasında keyfiliği azaltmakta ve kamu yönetiminde saydamlığa katkı sağlamaktadır. Bu anlamda devletin denetim fonksiyonu adeta hak ve adaletin tesis edilmesinde bir sigorta işlevi görmektedir.

Klasik denetim anlayışında; daha çok yanlışları ve suçluları bulmaya ve cezalandırmaya odaklanmış bir bakış açısı varken, yeni kamu yönetimi anlayışında denetimin rehberlik yönü ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda; inceleme ve denetimlerde idareye ve piyasa aktörlerine yol gösterilmesi, iyileştirici yönde öneri ve tavsiyelerde bulunulması ve sonuç itibariyle çözüm odaklı bir hizmet anlayışının benimsenmesi temel amaçlar arasında yer almaktadır.

08.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak Bakana bağlı Bakanlığımız denetim birimi kurulmuştur. 17.08.2011 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen Müfettiş ve Kontrolörlerin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı çatısı altında Gümrük ve Ticaret Müfettişi unvanıyla bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

Bu haliyle Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın köklü kurumsal kültüre sahip denetim elemanlarını tek çatı altında toplamış; gümrük ve ticaret alanındaki teftiş, inceleme ve soruşturmaların tek elden yürütüleceği güçlü bir birim olarak organize edilmesi hedeflenmiştir.  

Başkanlığımız, Bakan adına Gümrük ve Ticaret Müfettişleri eliyle gerçekleştirdiği teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütürken; gerek Devlet gerekse de mükellefin haklarını en üst seviyede tutmayı, kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, teknolojik imkanlardan azami düzeyde faydalanmayı ve örnek bir kamu kurumu olmayı kendisine amaç edinmiştir.

Başkanlığımız, Bakanlığımız denetim politikaları çerçevesinde, sayın Bakanımızın emrinde yukarıda belirtilen amaca ulaşma noktasında beşeri sermayesini, teknik ve fiziki imkanlarını daha iyi bir seviyeye taşıma ve kendisinden beklenen görevleri en iyi şekilde yapma çabası içinde olacaktır.

Gümrük ve Ticaret Müfettişlerimiz; belirlenen denetim standartlarımıza uygun olarak görevlerini ifa ederken; vatandaşlarımıza ve yarınki nesillere daha iyi bir gelecek hazırlanmasına yönelik adil, etkin ve verimli çalışmalarına devam edeceklerdir.
Sağlık, başarı ve mutluluk dileklerimle saygılar sunarım.